Caudata    -    Plethodontidae    Plethodontinae

Plethodon TSCHUDI, 1838

 

Home

Plethodon glutinosus (GREEN, 1818)
Northern Slimy Salamander

United States of America